لیست سرویس ها و خدمات

لینک
ظرفیتی 1 گیگ

لینک ظرفیتی 1 گیگ

این خدمت، شامل ارائه لینک ارتباطی ظرفیتی با ظرفیت 1G می‌باشد که از یک نقطه درون یک استان به نقطه‌ای درسایر شهرستانهای همان استان به صورت نقطه به نقطه متصل می‌شود و در واقع جهت انتقال ترافیک مشترکین از مبداء تا مقصد از طریق یک بستر اختصاصی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

لینک
ظرفیتی 10 گیگ

لینک ظرفیتی 10 گیگ

این خدمت، شامل ارائه لینک ارتباطی ظرفیتی با ظرفیت 10G می‌باشد که از یک نقطه درون یک استان به نقطه‌ای درسایر شهرستانهای همان استان به صورت نقطه به نقطه متصل می‌شود و در واقع جهت انتقال ترافیک مشترکین از مبداء تا مقصد از طریق یک بستر اختصاصی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

لینک
مصرفی 1 گیگ

لینک مصرفی 1 گیگ

این خدمت، شامل ارائه لینک ارتباطی مصرفی با ظرفیت 1G می‌باشد که از یک نقطه درون یک استان به نقطه‌ای درسایر شهرستانهای همان استان به صورت نقطه به نقطه متصل می‌شود و در واقع جهت انتقال ترافیک مشترکین از مبداء تا مقصد از طریق یک بستر اختصاصی مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این سرویس هزینه انتقال بر اساس میزان مصرف در هر نقطه (پورت) محاسبه می گردد.

لینک
مصرفی 10 گیگ

لینک مصرفی 10 گیگ

این خدمت، شامل ارائه لینک ارتباطی مصرفی با ظرفیت 10G می‌باشد که از یک نقطه درون یک استان به نقطه‌ای درسایر شهرستانهای همان استان به صورت نقطه به نقطه متصل می‌شود و در واقع جهت انتقال ترافیک مشترکین از مبداء تا مقصد از طریق یک بستر اختصاصی مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این سرویس هزینه انتقال بر اساس میزان مصرف در هر نقطه (پورت) محاسبه می گردد.